Voi preface întunericul în lumină!!

 

ISAIA 42:16
„Voi face pe orbi să meargă pe un drum necunoscut de ei, îi voi conduce pe cărări neştiute de ei, voi preface întunericul în lumină înaintea lor, şi drumurile întortochiate în drumuri drepte: Iată ce voi face şi nu-i voi părăsi.”
Astăzi lumea, naţiunile, familiile, individul sînt în faţa
necunoscutului. Numai Cuvîntul lui Dumnezeu luminează întunericul şi aruncă o lumină clară asupra orizontului, cel puţin în linii mari. Dar cît priveşte viitorul apropriat, Dumnezeu cere a lor Săi se se încreadă în această făgăduinţă a Lui: „îi voi conduce pe drumuri neştiute de ei”. El, Tatăl nostru vrea ca noi să ne odihnim pe acest cuvînt care iese din gura Lui. Drumul Lui este mult mai sigur pentru noi decît un drum cunoscut mai dinainte şi această asigurare ne este de ajuns.
„Voi preface întunerecul în lumină înaintea lor”. Nimănui nu-i place întunericul; dar ceea ce ni se pare că este întuneric este mijlocul prin care Dumnezeu face să strălucească, cu atît mai mult, lumina Lui. Ceea ce ni se pare acum întunecos şi de neînţeles nu va fi totdeauna, dacă ascultăm şi ne punem încrederea în Dumnezeu, căci EI a făgăduit să schimbe acest întuneric într-o claritate deplină.
Cît priveşte întunericul care domneşte în lume, este posibil să fie schimbat în lumină? Da, cînd Domnul Hristos însuşi va reveni pe acest pămînt ca să intre în împărăţia Sa, supunînd pe toţi oamenii voiei Sale binecuvîntate. Atunci vor fi pe deplin satisfăcute toate eforturile, aspiraţiile şi gîndurile de dreptate care există totuşi astăzi în inima atîtor persoane!
Singurul lucru statornic astăzi în lume este nestatornicia ei. Dar credincioşia, dragostea şi Cuvîntul Dumnezeului nostru nu se schimbă. Din această pricină El ne cheamă să nu privim deloc la lucrurile care se văd ci la cele care nu se văd; „pentru că lucrurile care se văd sînt trecătoare pe cînd cele care nu se văd sînt veşnice” (2 Cor. 4:18.)
Domnul să ne dea harul şi simplitatea unei inimi deschise şi credincioase înaintea Lui! Să nu fie nici o urmă de împotrivire, de înţepenire a grumazului sau de distanţă între El şi noi! Căci El însuşi a spus: „lată ce voi face şi nu-i voi părăsi”.
Copil scump al lui Dumnezeu care poate treci azi pe un drum necunoscut şi întunecos, adu-ţi aminte de cîntarea care zice: „Nu te-ndoi ci crede că după orice nor, e-un Soare şi mai tare şi mai strălucitor. Nu norul este veşnic ci Soarcle-1 acel, ce-nvinge şi rămîne Stăpîn în urma-i, El”.

FamToFam

PUTEA FI ŞI MAI RĂU

Text: 1 Tesaloniceni 5:12-22

PUTEA FI ŞI MAI RĂU
Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile…
1 Tesaloniceni 5:18
Expresia „pentru toate lucrurile” acopere un teritoriu imens, în
special atunci cînd definim împrejurările vieţii în care sîntem
îndemnaţi să aducem mulţumiri lui Dumnezeu. Foarte repede in-
cludem acele binecuvîntări şi lucruri bune care fac viaţa plăcută.
Dar ce-i cu suferinţa? Putem să fim mulţumitori lui Dumnezeu în
suferinţe şi necazuri? Da, chiar în situaţiile potrivnice ale vieţii, Ii
putem mulţumi lui Dumnezeu că nu sînt mai rele de cum sînt.
La anii bătrîneţii, preşedintele James Madison a suferit de mai
multe dureri contra cărora lua diferite medicamente. Se spune că
un prieten al preşedintelui din altă ţară i-a trimis o cutie cu pastile
fabricate din diferite plante, care erau unul din remediile folosite
în propriul său cămin şi 1-a rugat pe preşedinte să-i scrie dacă erau
bune la ceva. După o vreme, a primit una din scrisorile lui Madison
scrisă cu multă migală şi caligrafiată graţios, în stilul binecunoscut
al preşedintelui. Scrisoarea spunea cam aşa: „Dragul meu prieten,
îţi mulţumesc foarte mult pentru cutia cu medicamente. Le-am luat
pe toate; deşi nu pot spune că mă simt mai bine pentru că le-am
luat, totuşi este foarte posibil să fi fost azi mult mai rău dacă nu
le-aş fi luat”.
Pentru un creştin un astfel de răspuns este mai mult decît o
remarcă amabilă. Nu contează cît ai pierdut, întotdeauna a mai
rămas ceva. Nu este adevărat oare atunci cînd condiţia noastră este
lipsită de orice speranţă? La gura prăpastiei, Dumnezeu îşi întinde
mîna reasigurindu-ne că întotdeauna ne putem baza pe El. Nu ne
va lăsa să cădem. Nu e de mirare că apostolul ne sfătuieşte să
mulţumim lui Dumnezeu „pentru toate lucrurile”. El ştia că Dum-
nezeu lucrează întotdeauna spre binele nostru. – D.J.D-
Putem să-I mulţumim în orice lucru
Şi să spunem: „Să se facă voia Ta”.
Dumnezeu lucrează să ne facă
După chipul şi asemănarea Sa. – D.J.D-
Nu murmura că nu capeţi ceea ce doreşti,
Fi mulţumitor că nu primeşti ceea ce meriţi.

Have a blessed and safe Memorial Day!!

Memorial Day 2018
Today we remember those who made the ultimate sacrifice in defense of our nation’s freedom and wish all of you a blessed and safe Memorial Day.

Memorial Day 2018
Today we remember those who made the ultimate sacrifice in defense of our nation’s freedom and wish all of you a blessed and safe Memorial Day.

„Greater love has no one than this: to lay down one’s life for one’s friends.” John 15:13

„Greater love has no one than this: to lay down one’s life for one’s friends.” John 15:13

FamToFam

CREDINȚA , arma cea mai puternica pentru creștin!!

 

Şi de îndată ce preoţii . vor pune talpa piciorului în apele Iordanului, apele Iordanului se vor despica în două. (Iosua 3:13)
Israeliţii nu trebuia să aştepte în tabără până când se deschidea Iordanul, ci trebuia să umble „prin credinţă” (2 Corinteni 5:7). Ei aveau să strângă tabăra, să-şi împacheteze lucrurile, să se aşeze în formaţie de mers, iar preoţii să păşească efectiv în râu înainte ca acesta să se despice.
Dacă ei ar fi coborât pe malul râului şi apoi s-ar fi oprit, aşteptând ca apa să se despice înainte să păşească în ea, ar fi aşteptat în zadar. Li s-a spus să pună „talpa piciorului în apele Iordanului” înainte ca apele să se despice.
Trebuie să învăţăm să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt şi să mergem drept înainte în ascultare, chiar dacă nu vedem nici o cale de a merge înainte. Motivul pentru care suntem atât de des abătuţi de la scopul nostru de dificultăţi este că ne aşteptăm să vedem barierele înlăturate înainte să încercăm măcar să trecem de ele.
Dacă cel puţin am merge drept înainte cu credinţă, drumul ar fi deschis pentru noi. Dar noi încă stăm, aşteptând ca obstacolele să fie înlăturate, când ar trebui să mergem înainte ca şi cum acolo nu ar fi obstacole deloc.
din Evening Thoughts
Ce lecţie a dat Cristofor Columb lumii – o lecţie de perseverenţă în faţa unor dificultăţi înfricoşătoare!
În spatele lui se întind cenuşiile Azore,
În spatele porţilor lui Hercule;
În faţa lui nu sunt fantomele ţărmului,
În faţa lui sunt numai mări neţărmurite.
Bunul marinar a spus: „Acum trebuie să ne rugăm,
Căci, iată! toate stelele s-au dus.
Brav amiral, vorbeşte, ce să spun?”
„De ce, spune: înainte!>”
„Oamenii mei sunt din zi în zi mai revoltaţi;
Oamenii mei sunt groaznic de palizi şi de slabi!”
Puternicul marinar se gândea la casa lui; stropii
Unui val de apă sărată i-au spălat obrazul ars de soare.
„Ce să spun, brav amiral, spune,
Dacă vedem numai ape în zori?”
„De ce, vei spune în zorii zilei:
înainte!>”
Ei au navigat. Au navigat. Apoi a vorbit marinarul:
„Această mare furioasă îşi arată dinţii în seara asta.
Îşi răsfrânge buzele, stă în aşteptare,
Cu dinţii ridicaţi, gata să muşte!
Brav amiral, spune doar un cuvânt bun;
Ce trebuie să facem dacă ne-am pierdut speranţa?”
Cuvintele au sărit ca o sabie care atacă:
„Navigaţi înainte! navigaţi înainte! navigaţi înainte! Tot
înainte!”
Apoi, palid şi istovit, s-a menţinut pe punte
Şi s-a uitat atent prin întuneric. Ah! Acea noapte
A tuturor nopţilor întunecate! Şi apoi o pată –
lumină! O lumină! O lumină! O lumină!
Creştea, un steag arborat luminat de stele!
Creştea ca izbucnirea zorilor Timpului.
El a câştigat o lume; el a dat acelei lumi
Cea mai mare lecţie: „Înainte! Navigaţi înainte!”
J.R. Miller
Credinţa care merge înainte triumfă.

FamToFam

Noi trăgeam nădejde….

„Noi trăgeam nădejde… dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi…”
Luca 24:21

Fiecare fapt pe care l-au prezentat ucenicii era adevărat, dar concluziile pe care le-au tras din aceste fapte erau greşite. Orice lucru care are o tentă de descurajare spirituală este întotdeauna rău. Dacă sunt apăsat sau deprimat, eu sunt vinovatul, nu Dumnezeu şi nici altcineva. Descurajarea izvorăşte din una dintre aceste două surse: ori mi-am satisfăcut o poftă, ori nu mi-am satisfâcut-o. Pofta înseamnă: „Trebuie să am acest lucru imediat”. Pofta spirituală mă face să cer un răspuns de la Dumnezeu, în loc să-L caut pe Dumnezeul care dă răspunsul. Ce am sperat că va face Dumnezeu? Astăzi este a treia zi şi El n-a făcut ceea ce am aşteptat; de aceea, îmi imaginez că am dreptate să fiu descurajat şi să-L acuz pe Dumnezeu. Ori de câte ori insistăm ca Dumnezeu să ne răspundă la rugăciuni, ne-am pierdut direcţia. Scopul rugăciunii este să-L apucăm pe Dumnezeu, nu răspunsul. Este imposibil să fii într-o stare fizică bună şi să fii descurajat. Descurajarea este un semn de boală şi lucrul acesta este adevărat şi pe plan spir­itual. Descurajarea pe plan spiritual este un lucru rău şi întotdeauna noi suntem vinovaţi pentru ea.
Noi aşteptăm vedenii din ceruri, cutremure şi trăsnete care să arate puterea lui Dumnezeu (faptul că suntem descurajaţi dovedeşte că aceasta aşteptăm) şi nici nu visăm că, în tot acest timp, Dumnezeu este de găsit în lucrurile obişnuite şi în oamenii obişnuiţi din jurul nostru. Dacă ne vom îndeplini datoria ce ne stă în faţă, îl vom vedea pe El. Una dintre revelaţiile cele mai uimitoare ale lui Dumnezeu este atunci când învăţăm că divinitatea Iui Isus Cristos se manifestă tocmai în lucrurile obişnuite.

FamToFam

renunţă la eul tău

 

Tit 2,11-12

Domnul Isus nu poate creşte în noi, iar viaţa noastră nu Îl glorifică dacă noi nu renunţăm la eul nostru. Ioan Botezătorul a înţeles acest lucru când a spus, referindu-se la Domnul Isus: < Trebuie ca El să crească, iar eu să mă mic­şorez> (Ioan 3,30). Cum putem să ne micşorăm? Şi, fără să vrem, ajungem să vorbim despre bunătatea şi mila Sa. Ce face îndurarea? Ne purifică. Nu este lucrul acesta mi­nunat? Cum poate această îndurare să ne cureţe viaţa – o, ce acţiune dureroasă! – când cu toţii ştim că este pli­nă de compasiune şi înţelegere? Aceasta este o taină mare! Îndurarea poate fi experimentată numai dacă este accep­tată şi lăsată să acţioneze neîngrădit în inimă: este un dar pe care nu-l merităm. Prin faptul că accept acest dar ne­meritat din mâna Domnului mă aflu deja în; procesul cură­ţirii, astfel încât, prin harul Său renunţ la firea mea veche şi la poftele lumeşti. Te rog, primeşte şi tu acum această în­durare! Va veni un moment în care, din bunătate, har şi în­durare sfântă, vom fi transformaţi şi vom zbura către Dom­nul. Dar dacă sfârşitul vieţii noastre va veni mai înainte, privind spre poarta cerului vom putea spune: numai îndu­rarea Ta ne sfinţeşte!

FamToFam

VIDEO – Forțele de ordine i-au AGRESAT cu brutalitate pe creștinii care manifestau pașnic, cu rugăciuni și cântece, împotriva unui marș al homosexualilor prin Chișinău.

agnus dei - english + romanian blog

Violență la marșul homosexualilor de la Chișinău. Câteva sute de creștini ortodocși din Basarabia au fost agresați de către forțele de ordine, în timp ce își manifestau pașnic nemulțumirea față de deșfășurarea marșului homosexualilor prin oraș.
Credincioșii erau pe trotuare și pe străzile adiacente bulevardelor pe unde treceau activiștii LGBT, cântând imnuri creștine sau spunând rugăciuni. Atitudinea forțelor de ordine a fost cu atât mai surprinzătoare cu cât activiștii LGBT erau la mare distanță și erau păziți de sute de jandarmi înarmați până-n dinți.
Imaginile filmate arată cum zeci de credincioși, care se rugau în stradă, sunt pur și simplu asaltați de către forțele de ordine.
Mulți dintre credincioșii agresați erau femei, copii sau bătrâni. Printre victime erau monahi și preoți.
SURSA – ACTIVE NEWS
Moldova: Police arrest Christians for disrupting LGBTQ march in Chisinau

Marșul Solidarității ”Fără frică” a fost marcat de incidente – ZdG.md

Urmariti de la minutul…

Vezi articol original 14 cuvinte mai mult

CUVÂNTUL, HRANA NECESARĂ

CUVÂNTUL, HRANA NECESARĂ

Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.

Matei 4.4

Dacă Dumnezeu ar vrea, am putea să trăim fără pâine, ca şi Domnul Isus în timpul celor patruzeci de zile; dar noi n-am putea să trăim fără Cuvântul Său. Prin acest cuvânt am fost creaţi şi numai prin el suntem păziţi, căci „El ţine toate lucrurile prin cuvântul puterii Sale.” Pâinea este un ajutor; Domnul însuşi este primul izvor al existenţei noastre. El poate să ne facă să trăim fără acest ajutor, tot aşa de bine ca şi prin el; să nu-L mărginim la un singur fel de a lucra. Să nu fim prea dornici numai după lucrurile văzute, ci să privim la Dumnezeul nevăzut. Am întâlnit credincioşi care ne-au povestit că în zilele de mare sărăcie când le lipsea pâinea, le scădea şi pofta de mâncare; şi alţii ne-au spus că atunci când mijloacele de trai le lipseau, Domnul le trimitea ajutoare neaşteptate.

Dar nouă ne trebuie Cuvântul lui Dumnezeu. Cu el putem să ne împotrivim diavolului. Dacă ne-ar fi luat, am cădea în puterea vrăjmaşilor noştri, pentru că am slăbi repede. Sufletele noastre au nevoie de hrană şi nu există alta pentru ele decât Cuvântul Domnului. Toţi predicatorii şi toate cărţile din lume nu pot să-i procure sufletului o adevărată hrană; numai cuvântul ieşit din gura lui Dumnezeu poate să-l hrănească pe credincios. Doamne, dă-ne totdeauna această pâine. Noi preţuim acest cuvânt mai mult decât bucatele împărăteşti.

FamToFam

My time has not yet come!

John 7:6 Jesus said to them, “My time has not yet come, but your time is always ready.”

Oh, that is so true in my own life.
Just like Jesus’ brothers, my time is “always ready”.

As a Christian, I believe God has a perfect plan for me. (Jer 29:11)
BUT, I am generally unwilling to wait for it?

Why do I find myself constantly praying, “Right now Lord”?

Jesus’ brothers were unwilling to wait any longer and began trying to force the Lord’s hand.

It seemed simple.
If Jesus was truly the Messiah of Israel, then He needed to declare it openly.
And they thought, the sooner the better.

“Show Yourself to the world”, they said. (Jn 7:4)
But Jesus would not be rushed.

He knew that God’s timing is always perfect and that He needed to trust in it.

This wasn’t the first time His family had pressured Him.

Once, in the middle of a wedding, His mother Mary also used her motherly influence to push Him into revealing who He was.
But again, He responded, “My hour has not yet come.” (Jn 2:4)

Another time a group of Pharisees tried to hurry Him along by saying, „Get out and depart from here, for Herod wants to kill You.” (Lk 13:31)
Jesus calmly responded that no one can change God’s perfect timing. „Go, tell that fox, ‘Behold, I cast out demons and perform cures today and tomorrow, and the third day I shall be perfected.’” (Lk 13:32)

Am I frantically forcing my Father’s hand as well?

In my rush to see God’s will accomplished in my life, am I struggling with His timing?

Have I forgotten that since God promised to work all things out for my best (Rom 8:28), that also included the timing?

If we are to walk in God’s peace today, we must trust Him.

Listen to the following verses:
Psalm 75:2 “I choose the proper TIME”

Ecclesiastes 3:1 “To everything there is a season, A TIME for every purpose under heaven.”

Immediately prior to calling His first disciples, Jesus proclaimed, “THE TIME is fulfilled, and the kingdom of God is at hand.” (Mark 1:15)

Before ascending into heaven, Jesus’ disciples pressured Him to “restore the kingdom to Israel…at this time”.
His Response?
You guessed it…
“It is not for you to know TIMES or seasons which the Father has put in His own authority.” (Ac 1:7)
He instructs them to trust the Father’s timing and not their own.

Looking back 2,000 years, how many would not have been saved if God had followed their schedule?

Are you feeling as if God is delaying?
This is a reminder to trust in His timing, not your own.

Meditate on the verses above and ask God to apply them to your life.

Statele Unite şi-au mutat ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim (VIDEO)

agnus dei - english + romanian blog

Statele Unite şi-au mutat ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, luni, în cadrul unei ceremonii la care preşedintele american, Donald Trump, nu a fost prezent. Fiica sa Ivanka şi secretarul american al trezoreriei, Steve Mnuchin, au fost cei care au dezvelit sigla oficială a noii ambasade a Statelor Unite la Ierusalim.

VIDEO – Be a witness to history! Seventy years after President Truman

the State of Israel, today we are proud and excited to open the new U.S. Embassy in Jerusalem the capital of the State of Israel. Join us for this historic moment, LIVE from the dedication ceremony, Monday, May 14 from the dedication ceremony, Monday, May 14 at 15:30.

‘Vă primim în mod oficial şi pentru prima dată în ambasada SUA, aici la Ierusalim, capitala Israelului’, a spus Ivanka, dezvelind sigla misiunii diplomatice americane în timpul ceremoniei care marchează mutarea acesteia de la Tel Aviv.

Ceremonia, la…

Vezi articol original 440 de cuvinte mai mult